Dr. sc. Andrej Šitum, dr. med.

specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije

Glavni je cilj Poliklinike LF poboljšati kvalitetu života i zdravlje naših klijenata pružajući im vrhunsku zdravstvenu uslugu.

U srpnju 2007. god. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom studija, u razdoblju od 2005.god. do 2007.god., kao demonstrator sudjelovao u radu s mlađim studentima na Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od rujna 2007.god. do rujna 2008.god. radio pripravnički staž u KB ”Sveti Duh” u Zagrebu.

U listopadu 2008.god. položio stručni ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Od studenog 2008.god. do travnja 2009.god. radio kao liječnik na zamjeni u ambulanti obiteljske medicine u Zagrebu.

Od svibnja 2009.god. radio kao liječnik u ambulanti hitne medicine u Domu zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Jastrebarsko. Od rujna 2009.god. započeo stručno usavršavanje (specijalizaciju) iz opće kirurgije u KB “Dubrava” u Zagrebu. U svibnju 2014.god. položio specijalistički ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i time stekao zvanje specijalista opće kirurgije. Od listopada 2009.god. započeo s eksperimentalnim radom (eksperimentalna farmakologija) na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, da bi u travnju 2015.god. doktorirao na poslijediplomskom studiju “Biomedicina i Zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s temom: “Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje rane u uvjetima inducirane ishemije stražnjeg ekstremiteta štakora”. U svibnju 2017.god položio subspecijalistički ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i time stekao zvanje subspecijalista vaskularne kirurgije. Zaposlenik Klinike za kirurgiju, Odjela za vaskularnu kirurgiju, KB “Dubrava” u Zagrebu.


Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju te Europskog društva za vaskularnu kirurgiju. Sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i usavršavanjima te završio edukaciju iz endovaskularnog liječenja bolesti proširenih vena- kronične venske bolesti (RFA- radiofrekventna ablacija vena i EVLA- endovenska laserska ablacija vena).

Specijalnost
specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije